Regler för Södertälje Båtsällskap                                         2017-05-30

Medlemskap i sällskapet

Du kan som privatperson vara medlem i båtsällskapet och detta förutsätter att de avgifter som är fastställda betalas. För att få brygg- eller landplats för båten krävs att alla ägare är medlemmar och att båten inte utnyttjas i affärsverksamhet. Det finns också en begränsning för båtars storlek. Enbart sådana båtar som kan hanteras av sällskapets varvsutrustning äger rätt att få tas upp vid torrsättning. Max vikt är 10 ton och yttermått som passar kranar och vagnar. För sjöplats utgör bommarnas mått och styrka den begränsning som gäller. Som max mått gäller: längd 40 fot/12 m, bredd 4 m, djupgående 2,1 m, vikt 10 ton. Observera att du måste ha din båt försäkrad.

Alla förändringar av båtinnehav, namn, adress, telefonnummer mm ska snarast anmälas till kansliet. Detta gäller även utträde ur Sällskapet, vilket ska meddelas skriftligt.

Det är inte tillåtet att bo i båten, varken på land eller vid våra bryggor. Sommartid får man övernatta enstaka nätter enligt regler som är anslagna i klubbhuset.

Lås och nyckel

Nyckelbrickor och nycklar, som går till grindar, klubbhus och våra skärgårds­hamnar, får köpas av medlem. Som medlem är du skyldig att alltid låsa efter dig. Den som inte betalar sin faktura i tid drabbas av påminnelseavgift och eventuellt inkasso och nyckelbrickan stängs av. Nyckelbrickan avaktiveras och nycklarna lämnas tillbaka till klubben när du utträder ur Sällskapet.

Vi vaktar området själva

Vi svarar själva för vakthållningen inom Torpaområdet både under sommar- och vinterhalvåret. Du kan själv välja tidpunkt och med vem du går med genom att skriva upp dig på listor som sätts upp under mars och september månad i klubbhuset. Vaktplikten är kopplad till medlemskapet. Alla medlemmar, förutom familjemedlemmar, ungdomsmedlemmar, stödjande medlemmar, styrelseledamöter och sektionsledare ska gå två vaktpass per år. Varje medlem är själv ansvarig för att i god tid anteckna sig för vaktgång om man vill undvika fakturering för ej utförd vakt.

Under vissa omständigheter, sjukdom, utlands­tjänst eller annan av styrelsen godkänd anledning kan, efter ansökan hos styrelsen, vaktbefrielse beviljas.

Trafikregler inom området

När du kör inom området ska du tänka på att sikten är dålig och att målnings- eller lackningsarbeten kan pågå. Lämplig hastighet är därför gåfart. Du ska undvika att parkera bilen inom området när sjösättning eller upptagning pågår. Parkering inom området sker på egen risk.

Trafikregler i hamnen

När du kör båten inom hamnområdet så var försiktig. Sikten är dålig och manöverutrymmet är begränsat.  Även på vattnet är gåfart en lagom hastighet. Förtöjning vid kajer får endast ske för i- och urlastning och av- och påmastning. Förbered arbetet noga så att liggtiden blir så kort som möjligt. Här uppstår kö om arbetet inte går smidigt.

Regler för båtupptagning

Grundregeln för upptagning är att du tilldelats en uppläggningsplats och att uppläggningsavgiften är betald och att båten har en giltig försäkring. När du tilldelats en uppläggningsplats så kan du skriva upp dig på en upptagningslista, som finns uppsatt i klubbhuset, och välja den dag som passar dig. På listan skall erforderliga uppgifter fyllas i. När det är dags för upptagning ska du i förväg se till att bockar och pallning är i ordning och på plats. Arbetet sker kollektivt vilket innebär att alla måste hjälpa till tills sista båten är uppe. Det är alltid din egen försäkring som gäller om någon skada sker.

Regler för sjösättning

Grundregeln för sjösättning är att alla avgifter är betalda, att båten är sjöduglig och har en giltig försäkring. Du antecknar dig på sjösättningslistan på samma sätt som du tidigare gjort på upptagningslistan. Innan sjösättningen tar du bort täckningsmaterialet och ställer det på anvisad plats.

Vid sjösättningen gäller samma som vid upptagningen, att alla hjälps åt tills sista båten är sjösatt. Om du vet att din båt läcker ska du i förväg ordna så att du har länspump till hands. Efter avslutad sjösättning ska du ställa undan bockar och pallning samt städa platsen där båten har stått. Fristående båthus måste demonteras inom en vecka. Allt material som ställs undan ska märkas med namn, och medlemsnummer.

Regler om du inte sjösätter eller tar upp båten

Om båt ska ligga kvar i hamnen under vintern krävs särskilt tillstånd från styrelsen.

Om båt sjösätts efter senaste tillfälle som anslås i klubbhuset ska detta med­delas till kansliet innan den 1 juni.

Den som vill ha båten på land över sommaren får ha det, men måste anmäla det skriftligt till styrelsen senast 15 maj. Man behöver inte ange någon anledning till varför man vill ha båten på land.

1. Om innehavare av land- och bryggplats meddelar kansliet före den 15 maj att man vill ligga kvar på land över sommaren får betald bryggavgift gälla för landplats över sommaren. Bryggplatsen disponeras därvid av SBS.

2. Om innehavare av land- och bryggplats inte meddelar kansliet före den 15 maj att man vill ligga kvar på land över sommaren och båten ändå ligger kvar på land efter den 1 juni så ska han/hon betala för både land- och bryggplats. Bryggplatsen disponeras därvid av SBS.

3. Om man saknar bryggplats och vill ligga kvar på land över sommaren, ska man betala SBS för landplats.

Båten får ligga på land i max 3 år i följd.

Efter 3 år måste båtägaren skicka in en redogörelse till styrelsen som beskriver vad man tänkt göra med båten. Styrelsen beslutar då om båten får fortsätta att ligga på land eller om man måste ta bort båten. Om båten ska flyttas från området lämnar styrelsen en skriftlig underrättelse till båtägaren om senaste dag att flytta båten.

Från och med 2014 gäller:

För båtar vilka ligger kvar för fjärde gången skall uppläggningsavgifter x 2 debiteras.

För båtar vilka ligger kvar för femte gången skall att uppläggningsavgifter x 4 debiteras.

För båtar vilka ligger kvar för sjätte gången skall att uppläggningsavgifter x 8 debiteras.

Båt som tas upp före första upptagningsdagen, enligt uppsatta listor för bokning av upptagning på hösten, ska erlägga avgifter som att den inte sjösatts.

Regler för masthantering

När du mastat av din båt ska du omgående ta hand om masten, ta bort spridare och andra utskjutande föremål så den tar så lite plats som möjligt. Därefter placerar du den i ett mastfack eller på någon gavel på hallarna. Lätta master ska ligga i de övre facken. Vid påmastning tar du fram masten och gör den klar samma dag som du mastar på. Ta inte båten till kranen förrän masten är klar. Låt aldrig din mast ligga på planen längre tid än det tar att göra i ordning den. Bommen får inte förvaras i mastfacken. Har du hallfack ska masten om möjligt förvaras i hallfacket.

Regler för båtrustning

Vårrustningen är vanligen en trevlig syssla. Den består ofta av hälften arbete och hälften båtsnack med klubbkamraterna. Men man kan lätt råka i onåd hos de kringliggande båtägarna t.ex. om du sätter igång och torrslipar samtidigt som andra ska måla eller fernissa. Vanlig överenskommelse är att slipa före och måla efter lunch. Se till barnen så att de inte skadas. Det finns många risker inom området.

El- och brandsäkerhet

Brand är något som vi till varje pris måste skydda oss från. När båten ligger på land får el endast vara ansluten om du personligen är vid båten. Undantag för laddning: se SBS säkerhets­föreskrifter, 3.1. Dessa finns i klubbhuset och under "Säkerhet" på hemsidan.

Regler vid bryggorna

Båtar ska vara förtöjda med fjädrande tampar. El får vara ansluten till båten för laddning av batterier även när du inte är där, förutsatt att du har en intelligent laddare som känner av batteristatus och avbryter om något blir fel. Lokala anslag från styrelsen eller bryggansvarig ska följas. Bryggplats får tillfälligtvis hyras ut till annan medlem i Sällskapet.

Sophantering på klubbområdet

Klubben har ingen sophantering. Du får själv ta med soporna från området. Det som vi tar hand om åt dig är olja och oljefilter. Oljan hälls i tanken i skjulet vid stora grinden och filtret lämnas där i avsedd behållare.

Märkning av båtar och utrustning

Båtar ska vara märkta med ägarens medlemsnummer. Märkningen placeras på bryggförtöjd styrbords­sida. Har man flera båtar/jolle ska nästa båt märkas -2 och nästa -3 o.s.v. Mast, vaggor, vagnar, bockar, pallmaterial och övriga saker som finns på området ska märkas med namn och medlemsnummer.

Arbetsplikt

För varje båt, på land eller vid brygga, fastställer styrelsen en arbetsplikt. Ungdomar och funktionärer är befriade. Medlemmarnas färdigheter är värdefulla tillskott till Sällskapet och arbetspliktens utövande möjliggör också gemenskap och nya kontakter.

Icke betalande medlemmar

1. Medlem som inte fullgör sina betalningar enligt stadgarna skall skriftligen upplysas om att vederbörande på grund av utebliven betalning inte länge är medlem.  Den elektroniska nyckelbrickan avaktiveras omgående. SBS nycklar skall omgående återlämnas.

I och med utträdet ur SBS äger vederbörande därför inte länge rätt att disponera hallfack, ha kvar båt eller annan egendom inom SBS vare sig på land, i hallfack eller vid bryggorna. Flytten från SBS ska genomföras omgående och vara slutförd i sin helhet senast den första juni eller av styrelsen skriftligen fastställd annan tidpunkt. Tillträde till området för att flytta ut båt och annan egendom erhålls via kontakt med kansliet eller styrelsemedlem.

2. För medlem vars medlemskap upphör av annan anledning än utebliven betalning gäller det som sägs under punkt 1 ovan dock med skillnaden att avvecklingen ska genomföras omgående och vara slutförd i sin helhet senast tre månader efter styrelsebeslut eller av styrelsen skriftligen fastställd annan tidpunkt.

Medlem som inte betalar sin faktura i tid drabbas av påminnelseavgift och eventuellt inkasso.

I övrigt hänvisas till Sällskapets stadgar.

Övrigt att tänka på

– Fresta inte tjuven. Lämna aldrig stöldbegärliga prylar i båten när du ligger vid bryggan. Skruva bort alla instrument och andra löstagbara värdeföremål och förvara dem hemma under vintern.

– Undvik långtidsparkering på området när du är på semester. Tjuven kan med hjälp av ditt registreringsnummer ta reda på var du bor och hälsa på i bostaden. Han vet ju att du är på sjön.

– Som medlem i SBS hör det till god ton att hälsa på den man möter inom området. Om hälsningen inte besvaras kan man alltid fundera över vad personen ifråga har att göra på klubbområdet.

– Vi funktionärer inom SBS tackar för att du läst dessa regler och följer dem. Det underlättar vårt arbete och gör all samvaro trevligare.

Senaste justering 2017-05-30

Kontakt

Vill du komma i kontakt med klubben?
Bli medlem, byta bryggplats eller liknande.

Klicka här!

Kalender

Länk till: Kalender 2019

2019

Sept

söndag 1 sept Listor för upptagning                                                   kommer upp

söndag 1 sept Listor för vintervakt                                                      aktiva på nätet

tisdag 3 sept Styrelsemöte

onsdag 4 sept Nya medlemmar 19.00

lördag 14 sept Pub-afton

fredag 21 sept Ärtköret med prisutdelning

Okt

tisdag 1 okt Styrelsemöte

lördag 5 okt Soppdag, Torpa

lördag 26 okt Arbetsdag 9-12

Nov

tisdag 5 nov Styrelsemöte

onsdag 6 nov Klubbmöte 19.00

fredag 15 nov Båthanteringen stänger                                             för säsongen

Dec

tisdag 3 dec Styrelsemöte

2020

tisdag 7 januari Styrelsemöte

onsdag 5 februari Årsmöte 19.00